سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام ملک زاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیاران گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کش
حسینعلی علیخانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیاران گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کش
مهدی زارعی – استادیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثرات مایه زنی باکتری های محرک رشد مقاوم به کادمیوم بر رشد گیاه و جذب عناصر غذایی فسفر، آهن، روی و منگنز و عنصر غیر ضروری کادمیوم توسط گیاه ذرت (Zea mays L.) صورت گرفت. در سطح ۱۰۰ کادمیوم، مایه زنی گیاهان با باکتری های PGPB منجر به افزایش وزن خشک اندام هوایی و ریشه و جذب عناصرغذایی Mn و Zn ،Fe ،P نسبت به گیاهان شاهد گردید در حالی که در سطح ۲۰۰ کادمیوم، زیست توده گیاه و جذب عناصرغذایی در گیاهان مایه زنی شده با میکروکوکوس روزئوس و مخلوط دو باکتری در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش یافت. بیشترین وزن خشک اندام هوایی وریشه در تمام سطوح کادمیوم در تیمار میکروکوکوس روزئوس بود. همچنین بیشترین مقدار جذب عناصر غذایی در سطوح ۱۰۰ و ۲۰۰ کادمیوم، به ترتیب در تیمارهای مخلوط دو باکتری و میکروکوکوس روزئوس مشاهده گردید. در سطح ۱۰۰ کادمیوم، مایه زنی گیاهان با باکتری ها منجر به کاهش جذب کادمیوم توسط گیاه گردید در حالی که در سطح ۲۰۰ کادمیوم مایه زنی گیاهان با باسیلوس میکودیس و مخلوط دو باکتری منجر به افزایش جذب کادمیوم توسط گیاه گردید. تیمار میکروکوکوس روزئوس با کمترین جذب کادمیوم در هر دو سطح کادمیوم موثرترین تیمار در کاهش جذب گیاهی کادمیوم بود.