سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا احتشامی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
امیرحسین افشار – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
امیر تیزرو –
کاظم خاوازی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

به منظور تعیین نقش باکتری های محرک رشد در مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه جو، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار به اجرا درآمد. در این تحقیق دو فاکتور، یکی غلظت شوری با استفاده از کلرید سدیم در ۵ سطح (صفر، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر) و دیگری تلقیح بذر با باکتری محرک رشد گیاه در ۵ سطح [بدون تلقیح (شاهد)، تلقیح با Pseudomonas fluorescents strain 73 ، تلقیح با Pseudomonas fluorescents strain 108، تلقیح با Pseudomonas fluorescents strain 120 و تلقیح با Pseudomonas fluorescents strain 168] مورد بررسی قرار گرفتند. بذور جو پس از تلقیح، در داخل ژرمیناتور در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۴۵% گذاشته شدند. در پایان آزمایش، صفاتی چون طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر ریشه چه، وزن تر ساقه چه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، ضریب آلومتریک، درصد آب گیاهچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص ویگور مورد اندازه گیری و محاسبه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت شوری، مولفه های جوانه زنی کاهش نشان می دهد. هر چند با افزایش غلظت شوری، صفات مورد بررسی کاهش یافت، لیکن مشخص گردید که در سطوح مختلف شوری، سویه های باکتری باعث بهبود شاخصه های جوانه زنی به خصوص وزن تر ساقه چه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و ضریب آلومتریک شدند. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که Pseudomonas fluorescents strain 168 می تواند باعث افزایش تحمل تنش شوری در جو در زمان جوانه زنی گردد.