سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا احتشامی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
فریبا هاشم پوربلترک – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
زهرا رجبی درویشان –
کاظم خاوازی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

به منظور تعیین نقش باکتری های محرک رشد در مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه برنج رقم خزر، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار به اجرا درآمد. در این تحقیق دو فاکتور، یکی غلظت شوری با استفاده از کلرید سدیم در ۵ سطح (۰، ۳، ۵، ۷ و ۹ میلی موس بر سانتی متر) و دیگری تلقیح بذر با باکتری در ۵ سطح [بدون تلقیح بذر با باکتری (شاهد)، تلقیح بذر با باکتری P. fluorescense strain 99، تلقیح بذر با باکتری P. fluorescense strain 136، تلقیح بذر با باکتری P. fluorescense strain 120 و تلقیح بذر با باکتری P. fluorescense strain 177] مورد بررسی قرار گرفتند. بذور برنج پس از تلقیح، در داخل ژرمیناتور در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۴۵% گذاشته شدند. در پایان آزمایش، صفاتی چون درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر و خشک ریشه چه، وزن تر و خشک ساقه چه، ضریب آلومتریک، محتوای آب بافت گیاهچه و شاخص ویگور مورد اندازه گیری و محاسبه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که در غلظت های شوری بالا، باکتری های مورد مطالعه اثری بر افزایش تحمل به تنش شوری داشتند. نتایج آزمایش نشان داد که در سطوح مختلف شوری، سویه های مختلف باکتری تا اندازه ای می تواند باعث افزایش جوانه زنی گردد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که Pseudomonas fluorescents strain 36 می تواند تا اندازه ای باعث افزایش تحمل تنش شوری در برنج در زمان جوانه زنی گردد.