سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد شکوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، باشگاه پژوهشگران جوان، رودسر
مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
صفورا اسدی کپورچال – کارشناس ارشد خاکشناسی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی در کنار عوامل تنش زای نشأت گرفته از این کودها در درون گیاه، از علل رویکرد به کودهای زیستی می باشد. بدین منظور اثرات کودهای زیستی آزوسپیریلیوم، ازتوباکتر در کنار کود نیتروژنه بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک برنج رقم هاشمی مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ انجام پذیرفت. عامل کود زیستی در چهار سطح بدون کوددهی، تیمار آزوسپیریلیوم، تیمار ازتوباکتر و تیمار توأم آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر و عامل کود نیتروژنه در سه سطح ۰، ۴۵و۹۰ کیلوگرم در هکتار تعیین شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر ساده کودهای بیولوژیک بر روی صفات ارتفاع گیاه، میزان ماده خشک و وزن خوشه اثر معنی داری نداشته است این در حالی است که اثر ساده کود نیتروژنه بر روی هر سه صفت فوق و اثر متقابل کودهای بیولوژیک و نیتروژنه بر روی میزان ماده خشک در سطح ۱% معنی دار بوده است. نتایج همچنین نشان می دهد اثر ساده و متقابل کودهای بیولوژیک و نیتروژنه بر میزان عملکرد بذر در سطح ۱% معنی دار بوده و بیشترین عملکرد در تیمار کودی آزوسپریلیوم و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن بدست آمده است.