سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا احتشامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
ایمان جان زمین – کارشناس ارشد زراعت
محمدتقی درزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن
کاظم خاوازی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

به منظور بررسی نقش باکتری حل کننده فسفات Bacillus cogulans برعملکرد دو رقم ذرت علوفه ای آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا شد تیمارهای مورد بررسی دراین تحقیق شام لنوع فسفر و رقم بودند عامل نوع فسفر در ۶ سطح شامل واجد سوپر فسفات تریپل و بدون تلقیح بذر بدون کود و بدون تلقیح بذر تلقیح بذر با باکتری + ۱۰۰% کود شیمیایی، تلقیح بذر با باکتری + ۷۵% کود شیمیایی تلقیح بذر با باکتری + ۵۰% کود شیمیایی تلقیح بذر با باکتری و بدون کود شیمیایی فسفره و عامل رقم در دو سطح سینگل کراس ۷۰۴ و ۶۴۷ اعمال شدند دراین آزمایش صفاتی چون تعداد برگ، ارتفاع بوته قطر ساقه، وزن خشک تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه وزن ترو خشک بالا عملکرد تر و خشک علوفه فسفر گیاه و خاک و صفات کیفی علوفه مورد ارزیابی قرارگرفتند. تیمار واحد کود شیمیایی کامل و بدون تلقیح بذر در اکثر صفات مورد بررسی ازجمله ارتفاع بوته تعداد برگ قطر ساقه وزن تر و خشکبرگ و ساقه و بلال و عملکرد تروخشک علوفه دارای بالاترین میزان بود اما تیمار واجد باکتری و بدون کود بیشترین میزان فسفر بافت گیاهی و فسفر خاک را داشت یافته های این تحقیق نشان داد که این ریزسازواره ها می توانند منجر به افزایش عملکرد گیاه گردند.