سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا احتشامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
فاطمه حکیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مجتبی یوسفی راد – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدرضا چائی چی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی نقش باکتری حل کننده فسفات P.fluorescens برعملکرد علوفه و کیفیت آن در دو رقم جو پاییزه آزمایشی بصورت فاکتوریل و درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهرن درسال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا شد تیمارهای مورد بررسی دراین تحقیق شام لنوع فسفر و رقم بودند عامل نوع فسفر در ۵ سطح شامل واجد سوپر فسفات تریپل و بدون تلقیح بذر بدون کود و بدون تلقیح بذر تلقیح بذرشاهدتلقیح بذر با باکتری + ۱۰۰% کود شیمیایی، تلقیح بذر با باکتری + ۷۵% کود شیمیایی تلقیح بذر با باکتری + ۵۰% کود شیمیایی و عامل رقم در دو سطح شامل فصیح و بهمن بودند دراین آزمایش صفاتی چون ارتفاع بوته تعداد برگ در بوته وزن خشک برگ وزن خشک ساقه نسبت وزن خشک برگ به ساقه تعداد پنجه تعداد پنجه باررو تعداد دانه در سنبله وزن هزاردانه طول سنبله عملکرد دانه درصدفسفر گیاه و دانه و فسفر خاک مورد ارزیابی قرارگرفتند تیمار واجد باکتری و کود شیمیایی کامل د ر اکثر صفات مورد بررسی ازجمله میزان فسفر دربافت گیاه تعداد پنجه بارور تعداد دانه در سنبله فسفر دانه عملکرد دانه و میزان فسفر خاک دارای بالاترین میزان بود یافته های این تحقیق نشان داد که ریزسازواره های حل کننده فسفات به دلیل تاثیر هم افزایی برافزایش رشد و جذب عناصر غذایی بویژه فسفر افزایش درصد کلونیزه شدن ریشه و نیز افزایش سطح تماس ریشه با خاک می توانند منجر به افزایش عملکرد گیاه گردند.