مقاله نقش باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه در پیوند بین فرسودگی و استرس شغلی با رفتارهای غیر اخلاقی: گسترش یک نظریه در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: نقش باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه در پیوند بین فرسودگی و استرس شغلی با رفتارهای غیر اخلاقی: گسترش یک نظریه در ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باور به دنیای عادلانه
مقاله باور به دنیای ناعادلانه
مقاله استرس شغلی
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله رفتارهای غیراخلاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی مایده
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنگی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی نقش باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه در پیوند بین فرسودگی و استرس شغلی با رفتارهای غیراخلاقی به مرحله اجرا درآمد. شواهد پژوهشی قبلی حاکی از آن است که باور به دنیای عادلانه می تواند اثرات استرس بر افراد را مورد تعدیل قرار دهد. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک سازمان دولتی در بهار و تابستان ۱۳۸۹ تشکیل دادند که از بین آنها ۲۸۷ نفر به شیوه سهل الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه باور به دنیای عادلانه با ۷ سوال،  پرسشنامه باور به دنیای ناعادلانه با ۴ سوال، استرس شغلی با ۵ سوال، فرسودگی شغلی با ۴ سوال و رفتارهای غیراخلاقی با ۴ سوال بود. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که باور به دنیای عادلانه، رابطه استرس شغلی با رفتارهای غیراخلاقی را تعدیل می نماید. بدین معنی که وقتی باور به دنیای ناعادلانه در حد پایینی است، افزایش استرس شغلی منجر به افزایش رفتارهای غیراخلاقی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، با تقویت باور به دنیای عادلانه، می توان از پیوند میان استرس شغلی و رفتارهای غیراخلاقی جلوگیری کرد.