سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جهانگیر کرمی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی زکی یی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
صباح رحمانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
مصطفی علیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

باورهای فراشناخت و باورهای خودکارآمدی دو مقوله مهم علوم شناختی هستند که نقش آن ها در تعلیم و تربیت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه باورهای فراشناخت و باورهای خودکارآمدی با اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.