مقاله نقش باورهای فراشناختی و عاطفه مثبت و منفی در ترس از زایمان زنان باردار نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش پرستاری از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: نقش باورهای فراشناختی و عاطفه مثبت و منفی در ترس از زایمان زنان باردار نخست زا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترس از زایمان
مقاله باورهای فراشناختی
مقاله عاطفه مثبت و منفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلاورقوام سیما
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده گورادل جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از عوامل دخیل در ترس از زایمان زنان باردار، خصوصیات روان شناختی و افکار و باور این افراد می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای فراشناختی و عاطفه مثبت و منفی در ترس از زایمان زنان باردار نخست زا انجام شد.
روش: این پژوهش مطالعه ای توصیفی-مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش زنان باردار نخست زای شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۳ (سه ماهه آخر بارداری) بودند، که از این میان تعداد ۱۲۲ زن باردار که اولین تجربه بارداری شان بود از مراکز کنترل بارداری این شهر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش به زایمان (CAQ)، باورهای فراشناختی (MCQ-30) و عاطفه مثبت و منفی (PANAS) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار آماری SPSS v.20 استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای باورهای فراشناختی و عاطفه مثبت و منفی با ترس از زایمان ارتباط معناداری وجود دارد (p<0.05). همچنین این متغیرها قادرند ترس از زایمان را در زنان باردار نخست زا پیش بینی کنند.
نتیجه گیری: با توجه به نقش خصوصیات روان شناختی در ترس از زایمان زنان باردار نخست زا و به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی، روحی و اجتماعی در این دوره، نیاز به مشاوره و راهنمایی در جهت آشنایی این دوره به منظور بهبود سلامت مادر و کیفیت زندگی او ضروری است.