مقاله نقش بازی های دبستانی در بهبود یادگیری دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدائی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۵۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: نقش بازی های دبستانی در بهبود یادگیری دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدائی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی
مقاله یادگیری
مقاله راهبرد آموزشی
مقاله رویکرد تلفیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی ورزنی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بازی های دبستانی در بهبود یادگیری دروس پایه چهارم ابتدایی بوده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر استراتژی با روش آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بر روی ۵۶ نفر از دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی ناحیه «۳» آموزش و پرورش استان البرز که به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، اجرا گردید. در این طرح گروه نمونه پس از همتاسازی در متغیرهایی چون هوش (تست هوش ریون)، سن، جنسیت و معدل سال قبل، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. میزان یادگیری دانش آموزان در درسهای؛ ریاضیات، علوم، جغرافیا و املاء آموزشی با استفاده از یک آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته ۴۰ سوالی با روائی و پایائی مناسب، قبل و بعد از کاربندی آزمایش (اجرای بازی ها) مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تکمیل آزمون؛ اطلاعات بدست آمده در دو سطح توصیفی و استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج و خلاصه یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که تلفیق بازی هایی مانند هفت سنگ، طناب کشی، اسکواش، صندلی بازی و عروسک گردانی در بهبود یادگیری دانش آموزان به ترتیب در درسهای املاء آموزشی، ریاضیات بخش تقسیم، جغرافیا بخش نواحی آب و هوایی و جهت های جغرافیایی و علوم بخش دستگاه تنفس تاثیر مثبت داشته است.