مقاله نقش بازار محوری در بهبود عملکرد برند در بازارهای بین المللی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: نقش بازار محوری در بهبود عملکرد برند در بازارهای بین المللی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار محوری
مقاله برندسازی
مقاله جهت گیری برند
مقاله جایگاه یابی مجدد برند
مقاله عملکرد برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آسیابان رضایی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهونی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهانی سازی و رقابت در بازارهای بین المللی، شرکت ها را با چالشی جدید رو به رو کرده است، به طوری که سازمان ها برای موفقیت در بازارهای بین المللی نیاز به درک ویژگی های بازارهای جهانی و مشتریان و همچنین سازگاری برندهای خود با فرهنگ های مختلف، برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار دارند. بر این اساس درک رابطه میان بازار محوری و عملکرد برند می تواند سازمان ها را در رسیدن به مزیت رقابتی و دستیابی به موفقیت های بیشتر یاری رساند. به همین منظور، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مستقیم بازار محوری بر عملکرد بین المللی برند و همچنین تاثیر غیرمستقیم آن از طریق برند سازی بین المللی متشکل از دو عنصر جهت گیری برند و جایگاه یابی مجدد پرداخته می شود. این پژوهش در میان صد برند برتر ایران انجام گرفته و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است. در این تحقیق از روش تحلیل آماری، برآورد ضرایب همبستگی، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده می شود. نتایج به دست، بیانگر رابطه معنی دار و تاثیر مستقیم و همچنین غیرمستقیم بازار محوری بر عملکرد برند است. تاثیر معنی دار متغیر تعدیل کننده برند سازی نیز به اثبات رسیده است.