سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی براری – دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی
بهرام رنجبریان – استاددانشگاه اصفهان

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیربازاریابی رابطه مند برکیفیت رابطه شکل گرفته میان شرکت های عرضه کننده قطعات خودرو با شرکت سایپا پرداخته است به همین منظور پنج متغیر هزینه فرضت بهبود عملیات درونی اعتماد وابستگی متقابل و ارتباطات به عنوان بنیانهای بازاریابی درنظر گرفته شده است مقاله حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است جامعهآماری این پژوهش کلیه تامین کنندگان قطعات خودرو به شرکت سایپا می باشد که ۶۶ شرکت تامین کننده قطعات بعنوان نمونه آماری انتخابشدند ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است نتایج تحقیق نشان میدهد که پنج متغیر هزینه فرصت بهبود عملیات درونی اعتماد وابستگی متقابل و ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری برکیفیت رابطه عملیات درونی اعتماد وابستگی متقابل و ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری برکیفیت رابطه شکل گرفته میان شرکت های تامین کننده قطعات با سایپا داشته است.