سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

پرستو محمدکریمی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
آرمان خسروی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

بانکها در مسیر تطبیق خود با تغییرات مداوم ناگزیرند استراتژیهای رقابتی مناسبی همچون بازاریابی داخلی و بازارگرایی اتخاذنمایند. در این پژوهش نقش بازارگرایی در رابطه بین بازاریابی داخلی و عملکرد، در شعب بانک ملی شهر سنندج، با استفاده از دو مدل، بررسی شده است. جامعه آماری، کارکنان رسمی شاغل در شعب بانک ملی شهر سنندج و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری کامل می باشد. روش گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه های استاندارد بوده است. برای تحلیل داده ها از آزمون کای اسکوئر استفاده شده و مقدار شاخصهای برازش نشان دهنده مناسب بودن مدلهاست. نتایج نشان می دهد که بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و بازارگرایی بر عملکرد تاثیری مثبت دارد. همچنین بازاریابی داخلی به صورت غیرمستقیم از طریق متغیر واسطه بازارگرایی، بر عملکرد، تاثیر مثبت دارد. اما بین بازاریابی داخلی و عملکرد به صورت مستقیم رابطه ای یافت نشد. بعلاوه، هر کدام از مولفه های بازاریابی داخلی بر هر دو مولفه بازارگرایی تاثیر مثبت دارند