سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چکیده:

در نظام بین المللی کشور ی موفق خواهد بود که بتواند مشکلات جمعیتی خود را به حداقل برساند و با استفاده از راهکارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی جمعیت را به ماندن در نواحی مرزی علاقمند نماید و توسعه فضایی آن را با برنامه و مدیریت لازم اعمال کند . با بررسی مناطق مختلف کشور می توان به عدم تعادلهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی پی برد . مناطق مرزی به لحاظ قرار گرفتن در انزوای جغرافیایی و دور بودن از مناطق صنعتی – اقتصادی جزو مناطق محدود و توسعه نیافته محسوب می شوند . در صورت بی توجهی به نواحی مرزی شاهد چالش های عمده ای مانند تخلیه مناطق مرزی از جمعیت و ضعف امنیت خواهیم بود در همین راستا در این مقاله سعی شده است تأثیر بازارچه صنم بلاغی رادر توسعه اقتصادی واجتماعی شهرستان پلدشت بررسی نماید. جامعه آماری را اعضای شاغل در بازارچه به تعداد ۳۳۰۰ نفرتشکیل می دهد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۰۰ نفر مشخص گردید. وبرای تجزیه وتحلیل یافته ها ازنرم افزار spss استفاده شده است که متناسب با نوع داده ها ،آزمون آماری خی دو برای تحلیل داده ها بکار گرفته شده است. با عنایت به نتایج حاصل از این پژوهش ایجاد بازار چه مرزی در منطقه پلدشت نقطه عطفی در ایجاد اشتغال ، تثبیت جمعیت مرزنشین ،افزایش در آمد و سطح زندگی و توسعه پایدار می باشد و همکاری های متقابل منطقه ای را افزایش می دهد که نمونه بارز آن همکاری متقابل بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان می باشد.