سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر پاشازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت معل
زهرا خداکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال، فعالیت های اقتصادی و امنیت به خصوص مرزنشینان مطرح بوده و در طی سالهای اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست مداران قرار گرفته است. این در همین خصوص هدف این مقاله بررسی نقش بازارچه مرزی بیله سوار در امنیت اشتغال و درآمد مرزنشینان و همچنین قاچاق کالا در شهرستان بیله سوار می باشد و پی بردن به این مسئله که تأثیرات مثبت و منفی بازارچه مرزی بیله سوار در زمینه امنیت اقتصادی کدامند. در این راستا مقاله جویای این سوال است که، آیا با تأسیس بازارچه مرزی بیله سوار تاثیر مثبتی در زمینه ی امنیت اقتصادی این شهر رخ داده است؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است جامعه آماری تحقیق را بازاریان (کسبه) شهر مرزی بیله سوار تشکیل می دهند که تعداد ۴۵ نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه، از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بازارچه مذکور توانسته است در سطح ۹۵ % در امنیت اقتصادی شهرستان بیله سوار موفق باشد و تأثیرات مثبتی همچون، کاهش ریسک در سرمایه گذاری، افزایش اشتغال و تنوع شغلی، افزایش رفاه عمومی و کاهش قاچاق کالا را در پی داشته است ولی در زمینه درآمد برای بازاریان به دلیل کاهش سود با احداث بازارچه مرزی که سود حاصل از قاچاق را بیشتر از حال کنونی عنوان نموده اند موجب کاهش پس انداز و کاهش قدرت خرید نیازهای اساسی شده است که در این خصوص راهکارهای کاربردی ارائه شده است