سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا ویسی – دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نبی الله بیگدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی

چکیده:

توسعه پایداردردرجه اول برپیامدهای زیست محیطی اکولوژیک رشد و توسعه اقتصادیکشورهادرسطح بین المللی و منطقه ای تاکید داشته و دارد هدف اصلی این رویکرد توسعه پایدار آن است که آیندگان نیز بتوانند به نسبت نسهال حاضر ازمنابع طبیعی و توانمندیهای محیطی بهره مند گردند اصولا مناطق مرزی و حاشیه ای درمقایسه با مانطق مرکزی کشورها درفرایند توسعه ملی و منطقه ای ازجایگاه ضعیفتری برخوردارند که از مهمترین دلایل این امر میتوان به انزوای جغرافیایی مناطق مرزی دوری ازقطبهای صنعتی اقتصادی و توسعه نیافتگی درابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی اشاره نمود ایجاد بازارچه های مرزی یکی ازشناخته شده ترین روشهای توسعه اقتصادی نواحی مرزی به شمار می روند که درمواجهه با مسائل متنوع ناشی ازعقب افتادگی درنواحی مذکور میتوانند اثرگذار باشند هدف ازانجام این پژوهش بررسی وتبیین نقش بازارچه مرزی شهر بانه برتوسعه پایدار این شهر می باشد روش تحقیق دراین مقاله توصیفی تحلیلی بوده و تجزیه وتحلیل اطلاعات براساس یافته های پیمایشی و با استفاده ازنرم افزار spss انجام شده و جامعه آماری جمعیت شهر بانه براساس داده های سرشماری سال ۱۳۸۵ بودها ست.