سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد شرافت – کارشناس ارشد توسعه روستایی
مجید یاری – کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده:

جایگاه اجتماعات روستایی درفرایندتوسعه پایدار از اهمیت والایی برخوردار است و بدون توجه به اهمیت جایگاه روستاها نمی توان چشم انداز روشنی جهت نیل به توسعه پایدار طراحی کرد یکی از برنامه هایی که دولت ها درمناطق مرزی جهت توسعه این مناطق طراحی کرده اند ایجاد بازارچه های مرزی است پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازارچه های مرزی درتوسعه روستایی مناطق مرزی به انجام رسیده است این مطالعه از نوع پیمایشی میباشد که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش اسنادی و کتابخانه ای و همچنین از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است جامعه اماری این پژوهش ساکنان نواحی روستایی شهرستان مهران به تعداد ۲۶۵۳۵ نفر بوده که براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد ۳۷۸ نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفتند روایی پرسشنامه با اخذ نظر کارشناسان اساتید و متخصصین حوزه توسعه روستایی جغرافیا و علوم اقتصادی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به مقدار ۰/۷۶ به اثبات رسید