سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میثم بحیرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

اشتغال ساکنان مناطق مرزی افزایش امنیت مرزها و شکوفایی اقتصادمحلی افزایش رونق شهرهای مرزی ازمهمترین اهداف راه اندازی و بازارچه های مرزی است از عمده ترین مسائل فراروی کشورهای درحال توسعه دستیابی به توسعه پایدار امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی می باشد توسعه پایدار فرایندی است پویا دراستفاده متناسب ازمنابع هدایت سرمایه گذاری ها توسعه تکنولوژی بطوریکه با نیازهای حال و آینده سازگار باشد از این رو مناطق مرزی و حاشیه ای جایگاهی ضعیف درمقایسه با مناطق مرکزی کشور درفرایند توسعه ملی و منطقه ای دارند از دلایل این امر میتوان انزوای جغرافیایی مناطق مرزی دوری از قطبهای صنعتی اقتصادی و توسعه نیافتگی درابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی را برشمرد اقتصادنواحی مرزی شاخص اصلی دربرقراری ارتابط بین کشورهای همسایه و نیز امرارمعاش مردم مرزنشین است و ازاین طریق مردم ساکن درنواحی مرزی کشورهای همسایه می توانند درکنار هم و باهم از فرصت ها و منابع مشترک استفاده کند و این امر میتواند منجر به دوستی و تفاهم طرفین وامنیت و رونق اقتصادی ایجاد فرصت های شغلی درمناطق مرزی شود.