سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فضل اله کریمی قطب آبادی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه ایجاد امنیت درمناطق مرزی ازمهمترین مسائل درهرکشور میب اشد که باید به آن توجه نمود برقراری امنیت درابعاد مختلف آن نیازمند زیرساختهای متعدد دربخشهای گوناگون می باشد که دراین میان می توان به مراکز اقتصادی مانند بازارچه های مرزی اشاره کرد بازارچه های مرزی امروزه نقش بسیارمهمی درایجاد اشتغال مولد توسعه بازرگانی جلوگیری از قاچاق موادمخدر تثبیت جمعیت و درنهایت بسترمناسب درجهت ایجاد امنیت پایداردرمناطق مرزی دارند امروزه وجود ۷بازارچه مرزی فعال دراستان سیستان وبلوچستان خود گواه روشنی برمساله فوق می ب اشد باتوجهبه نقش حساس استان سیستان وبلوچستان درکریدور شمال جنوب و نقش ژئوپولیتیکی آن درتاکید جنوب شرقی ایران ضرورت توسعه و فعال نمودن این مراکز اقتصادی بیش ازپیش احساس میشود روش تحقیق ترکیبی توصیفی تحلیلی و پیمایشی با رویکرد توسعه ای می باشد و اطلاعات مورد نیاز ازطریق روشهای اسنادی و میدانی گردآوری شده است.