سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا میری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
ناهید اسمعیل زایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادایرانشهر
عباسعلی حق پرست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
یونس شهنوازی –

چکیده:

اصولا دررویکرد جدید توسعه پایدار به عنوان راهبرد جهانی قرن بیست و یکم درنشست سران درسال ۱۹۹۲ درریومورد پذیرش قرارگرفته است دستیابی به توسعه پایدار امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی می باشد علت ضعف مناطق مرز یو حاشیه ای درمقایسه با مناطق مرکزی کشور را میتوان به دلیل انزوای جغرافیایی مناطق مرزی دوری از قطبهای صنعتی و اقتصادی و توسعه نیافتگی درابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی و اجتماعی و نیز افزایش همکاریهای متقابل منطقه ای اقدام به ایجاد بازارچه های مرزی نمایند این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و تکیه برمنابع کتابخانه ای و میدانی سعی دربررسیو تبیین نقش بازارچه های مرزی درامنیت و اثرات اقتصادی آن درتوسعه پایدار نواحی پیرامون خود پرداخته شده است براین اساس بازارچه های مرزی میلک دراستان سیستان وبلچستان به عنوان نمونه انتخاب گردید و برای تحلیل داده ها و اطلاعات ازنرم افزار SPSS استفاده شده و یافته های تحقیق بیانگر این استکه این بازارچه برنواحی پیرامون خود تاثیر گذاشته است.