سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر ، بررسی نقش بازار هفتگی پیرانشهر در توسعه روستایی و تاثیرآن در وضعیت معیشتی و اقتصادی روستائیان است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی پیمایشی است و جمع آوری اطلاعات عمدتأ از طریق مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه است و جامعه آماری شامل مراجعه کنندگان ( خریداران و فروشندگان ) به بازار هفتگی پیرانشهروحجم کل نمونه جامعه آماری ( ۱۸۰ نفر) فروشندگان ۶۰ نفر وخریداران ۱۲۰ نفرمی باشد. برای تجزیه و تحلیل از تکنیکهای خاص نظیرمیانگین ،مد ومیانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بیش از ۶۰ نوع کالا و جنس در بازارهفتگی پیرانشهرعرضه می شودو میانگین تقریبی درآمد ماهیانه فروشندگان از محل فروش کالاوجنس در این بازار حدود ۲۵۰۰۰۰ هزار تومان است. فصول و ماههای پر فروش درطی سال تابستان ( ماههای تیر و مرداد) و بهار ( اردیبهشت و خرداد ) می باشد. بیش از ۶۰ درصد از روستائیان ، محصولات شخصی خود را به کاسبهای بازار محلی فروخته یا خود شخصأ آنها را می فروشند . بیش از ۸۰ درصد مراجعان ، علت مراجعه و خرید کالا از بازار محلی را ، دردسترس بودن بازار به محل زندگی ، ارزانی کالا نسبت به بازارهای و مغازه های شهری ، نداشتن هزینه حمل و نقل ، تنوع کالا ذکر کرده اند.