مقاله نقش بازارهای دوره ای محلی در توسعه گردشگری محلی-مطالعه موردی: استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: نقش بازارهای دوره ای محلی در توسعه گردشگری محلی-مطالعه موردی: استان گیلان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازارهای دوره ای محلی
مقاله گردشگری محلی
مقاله اقتصاد lkxri hd
مقاله استان گیلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطیعی لنگرودی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قدیری معصوم مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزمی آئیژ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازارهای دوره ای محلی، مکان های جذابی برای گردشگرانی می باشند که از مناطق مختلف کشور برای گردش و خرید به گیلان می آیند. این تحقیق با هدف بررسی ابعاد گردشگری این بازارها و وضعیت خدماتی آنها برای بازدیدکنندگان انجام شده است؛ بنابراین سوال اصلی تحقیق این می باشد که بازارهای دوره ای محلی چه نقشی در توسعه گردشگری محلی دارند؟
روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده که به صورت کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. روایی تحقیق از طریق نظر متخصصان و پایایی تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شده است. حجم جامعه آماری نیز از طریق فرمول کوکران در جامعه بازدیدکنندگان از بازار بدست آمده که در حدود ۴۰۰ نفر را شامل می شوند. روش نمونه گیری برای انتخاب شهر، نمونه گیری طبقه ای و برای انتخاب نمونه ها در بین بازدیدکنندگان نمونه گیری اتفاقی بوده است. برای داده پردازی و کسب نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بازارهای دوره ای محلی از نظر جاذبه های محلی (از قبیل آداب و رسوم، لباس و محصولات محلی) برای گردشگران جالب می باشند. همچنین بسیاری از گردشگران که به منطقه سفر می کنند، در صورت وجود بازار محلی، در مدت اقامت خود از آن بازدید می کنند. از طرفی متغیرهای مختلفی همچون کیفیت محصولات محلی، نظارت بر بازار، مدیریت بازار، فضای بازار، جذابیت بازار و زمان تشکیل بازار بر جذب گردشگران تاثیر می گذارند که از میان آنها دو عامل کیفیت محصول محلی و نظارت بر بازار، بیشترین نقش را در جذب گردشگران ایفا می نمایند.