سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهین فرهادیان بابادی – دانشجوی دانشگاه تربیت معلم تهران
عبدالمجید یعقوب پور – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
فریبرز مسعودی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
علیرضا زراسوندی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در میادین نفتی به دلیل شرایط خاص زمینشناسی، برای عملیات حفاری از گلحفاری با ترکیبات پیچیده استفاده میشود. ضایعات حفاری در حین عملیات و یا پس از پایان آن در محیط اطراف دکل تخلیه میشود که ممکن است منجر به آلودگی محیط زیست شود. در این تحقیق، از خاک و پسآب درون حوضچه های دفع پسماند، خاک و آب زیرزمینی اطراف آنها و همچنین باریت حفاری نمونه برداری به آزمایشگاه ICP-MS صورت گرفت. نمونه ها پس از آماده سازی برای تعیین غلظت فلزات به روش های کانادا و استرالیا ارسال شدند. غلظت فلزات در نمونه ها با استانداردهای موجود و میانگین زمینه منطقه مقایسه شدند. نتایج نشان داد که خاک و پسآب ها آلوده به فلزات باریم، مس، آرسنیک و روی است. بقیه فلزات، آلودگی را نشان ندادند. شاخص غنیشدگی عناصر در خاک حوضچهها نیز محاسبهشد که براساس آن، فلزات باریم، مس، آرسنیک و روی منشا بشرزاد دارند. با مقایسه غلظت فلزات در باریت حفاری نسبت به استاندارد مشخص شد که این ماده افزودنی می تواند منشا افزایش برخی از فلزات ذکر شده به پسماندهای حفاری باشد