مقاله نقش بارکاری، خواب، سلامت روانشناختی و عوامل فردی در رخداد خطاهای پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: نقش بارکاری، خواب، سلامت روانشناختی و عوامل فردی در رخداد خطاهای پرستاری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطای پرستاری
مقاله بارکاری
مقاله بهزیستی
مقاله خواب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان بوگر اسحق
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی میرکوهی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توجه به وقوع خطای پرستاری به عنوان یکی از مسایل مهم در ایمنی بیماران ضروری است. این مطالعه به منظور تعیین نقش بار کاری، خواب، سلامت روانشناختی و عوامل فردی در رخداد خطاهای پرستاری انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی ۲۶۸ پرستار شاغل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰ انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و شرایط محیط کار، پرسشنامه سنجش کلی خواب (GSAQ)، پرسشنامه علایم خواب پیتسبورگ (PSSQ)، و پرسشنامه سلامت روانی (MHI-38) جمع آوری شد.
یافته ها: آشفتگی های خواب (OR=3.260، P=0.002)، رفتارهای خواب (OR=2.946، P=0.003)، درماندگی روانشناختی (OR=2.530، P=0.006)، بهزیستی روانشناختی (OR=0.775، P=0.002) و بار کاری بالا (OR=5.240، P=0.009) قادر بودند؛ به طور معنی داری رخداد خطاهای پرستاری را پیش بینی نمایند (P<0.05).
نتیجه گیری: بارکاری بالا، آشفتگی های خواب، رفتارهای خواب، درماندگی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی در کنار هم سبب رخداد خطاهای پرستاری می گردند.