سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا رستمی نیا – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر اکبری – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شکرالله شکری – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی شادمند – شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (مپنا

چکیده:

با افزایش استفاده از ادوات الکترونیک قدرت در کنار ماشینهای الکتریکی ، علیرغم آثار مفید کنترلی که این ادوات در ماشینهای الکتریکی به همراه دارند ، آثار منفی استفاده از این ادوات در عایق ماشین مشاهده شده است. بارهای فضایی یکی از آثار پالسهای ادوات الکترونیک قدرت روی عایق ماشینهای الکتریکی میباشد. تاکنون مقالات محدودی در ارتباط با ایجاد بار فضایی در اثر اعمال پالسهای ادوات الکترونیک قدرت بر روی عایق منتشر شده است. لذا هنوز شناخت کاملی از میزان و چگونگی نحوه توزیع بارهای فضایی ایجاد شده در اثر پالس- های ادوات الکترونیک قدرت به درستی حاصل نشده است. وجود بارهای فضایی ، باعث تغییر شکل توزیع شدت میدان الکتریکی در درون عایق شده و این تغییر در شدت میدان الکتریکی ، باعث افزایش تنش الکتریکی وارد بر عایق و در نتیجه باعث پیرشدن سریعتر عایق میگردد. در این مقاله میزان تغییرات توزیع شدت میدان الکتریکی در عایق سیمپیچی استاتور به صورت دو بعدی به ازای مقادیر مختلف بارهای فضایی در درون عایق ، با استفاده از نرم افزارmaxwell شبیهسازی شده و نتایج حاصل از این شبیهسازیها و تأثیر آنها در پیرشدن زودرس عایق ، بررسی شده است.