سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد حسینیه – کارشناس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای گلستان و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی لامعی گرگان
محبوبه قلی نژاد – کارشناس شرکت مهندسین مشاور ساز آب گلستان و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی لامعی گرگان
عبدالرضا ظهیری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و معاون آموزشی و استاد دانشگاه غیرانتفاعی لامعی گرگان
حسن فرازجو – مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان

چکیده:

روند یابی سیل کاربرد فراوانی در مسائل مربوط به پیش بینی سیل ، طراحی مخازن ، ساماندهی رودخانه، احداث دیوار حفاظتی وغیره دارد .به کمک مدلهای روندیابی وداشتن هیدروگراف سیل در یک نقطه از رودخانه میتوان هیدرو گراف سیل مورد نظر را در هر نقطه از مسیر رودخانه تعیین کرد . برای انجام فرایند روندیابی سیل در رودخانه ازروشهای هیدرولیکی (توزیعی ) و هیدرولوژیکی ( توده ای ) استفاده می شود .حل روشهای هیدرولیکی بسیار پیچیده و طولانی می باشد بنابراین استفاده از روشهای هیدرولو ژیکی که دارای محاسبات کمتر و ساده تر است وجوابهای قابل قبول ارائه می کند اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق از معادلات روند یابی چند مخزنه سیلاب با استفاده از روش حل عددی اولر در محیط اکسل بهره گرفته شده است . محدوده مورد مطالعه رودخانه گرگانرود در استان گ لستان وبازه بین دو ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه و قزاقلی به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر می باشد که دارای هیدروگراف سیلاب ثبت شده می باشند . ایستگاه قزاقلی در بالادست سد مخزنی وشمگیر با مساحتی معادل ۶۵۶۰ کیلومترمربع به عنوان ورودی سدمحسوب می شود . بدلیل اهمیت آگاهی ازهیدروگراف سیلاب ورودی به سد در زمان رخداد سیلاب و تصمیم گیری های مدیریتی در زمان بحران ، انجام فرایند روندیابی در این بازه از رودخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . دراین تحقیق فرایند روندیابی برای حالتهای ۲ مخزنه تا ۷ مخزنه مورد بررسی قرار گرفته و برای هر تحلیل مقادیر مجموع مربعات خطای هیدروگراف های محا سباتی و مشاهداتی محاسبه گردید و مشاهده شد که با افزایش مخازن مجموع مربعات خطاها رو به کاهش میرود وپس از رسیدن به حد بهینه مخازن خطا افزایش می یابد . در نهایت بهترین مدل که دارای کمترین مقدار خطا می باشد تعیین گردید.