سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرانک امید یان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول – دانشکده علوم تربیتی -هیئت علمی – دکتری
فاطمه کیوانی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول-دانشکده علوم تربیتی – هیئت علمی – کارشنا
عبدالحسین امیدیان – دانشگاه پیام نور واحد دزفول -بیعت علمی-کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی نقش اکو توریسم روستایی در توسعه کشاورزی منطقه شهیون شهرستان دزفول بوده است . کشاورزان این منطقه با ۴۸۳ نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. بر اساس جدول کرجی ومورگان ۲۱۴ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی تعیین گردیدند . بر اساس مشخصات کامل، روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد و پس از تأیید روایی ابزار تحقیق از طریق پانل متخصصان، به منظور تعیین پایا بی از ضریب کرئنباخ آلفا استفاده شد که ضرایب حاضر برای تمام و بخش‌های پرسش‌نامه بالای آن ۸/۰ محاسبه گردید. تحقیق حاضر از آن کاربردی از لحاظ روش تحقیق، توصیفی – هم‌بستگی و تحلیلی ارتباطی است. براساس نتایج حاصل ۹۳% از کشاورزان منطقه شهیون در گروه بالا و بسیار بالا از لحاظ سطح نگرش در زمینه نقش اکو توریسم روستایی در دو سه کشاورز قرار داشتند. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد علاوه بر این، نتایج حاصل از رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد که متغیر نگرش در زمینه اکوسیستم روستایی به طور تابلویی توانای تعیین۵۸% تغییرات متغیر وابسته را دارا بوده است .