سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرانک امیدیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول-دانشکده علوم تربیتی-هیئت علمی-دکتری م
فاطمه کیوانفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول-دانشکده علوم تربیتی-هیئت علمی-کارشناس
مصطفی علی نژاد – کشت و صنعت کارون -واحد آمار و برنامه‌ریزی -کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی نقش اکو توریسم روستایی در افزایش درآمد، اشتغال زایی و بهبود کیفیت محصول منطقه شهیون شهرستان دزفول بوده است. کشاورزان این منطقه با ۴۸۳ نفر به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند . بر اساس جدول کرجی به مورگان ۲۱۴ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی تعیین گردیدند. بر اساس مشخصات جامعه، روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد و پس از تأیید روایی ابزار تحقیق از طریق پانل متخصصان به منظور تأیید پایایی از ضریب کرونباخ آلفا استفاده شده که ضرایب حاصل برای تمام بخش‌های پرسش‌نامه بالای ۸/۰ محاسبه گردید .تحقیق حاضر از نوع کاربردی واز لحاظ روش تحقیق ، توصیفی-پیمایشی است.نتایج نشان می‌دهد که اکثر کشاورزان از نگرش بالا و بسیار بالایی در مورد نقش اکو توریسم روستایی بر درآمد کشاورزان برخوردارند. به این مفهوم که اکو توریسم روستایی از طریق ایجاد بازارهای جدید برای فروش محصولات کشاورزی و غذاهای محلی و ترغیب کشاورزان به تولید محصول بیشتر باعث افزایش درآمد آن‌ها و در نتیجه ایجاد اشتغال، رفاه و رونق روستاها می‌گردد. همچنین به نظر می‌رسد که روستاییان از طریق ارتباط با توریست‌ها یاد می‌گیرند که چگونه کشاورزی موفق و پایداری داشت باشند .