سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صغری قاسمی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستای ی دانشگاه پیام نور تهران
بیژن محمودی – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی اردبیل

چکیده:

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت اثرات اکوتوریسم درپایداری اقتصادی نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان نوشهر به عنوان یکی از مکانهای جاذب جمعیت و گردشگری می باشد با استفاده از ادبیات موجود ابتدا برخی شاخصهای اقتصادی جهت بررسی اثرات استخراج و برآن اساس داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از سه دهستان واقع در بخش مرکزی شهرستان نوشهر گردآوری شده است این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتری به کارگرفته است نتایجت حقیق نشان میدهد که گردشگری دراقتصاد منطقه مورد مطالعه اثر گذاشته است همچنین میزان اثرگذاری اکوتوریسم برابعاد اقتصادی دربین دهستان های این ناحیه از طریق آزمون یومن ویتنی تفاوت معناداری را نشان میدهد.