سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهتاب امیدواری – کارشناس ارشد گیاه-پزشگی دانشگاه تهران
مسعود احمدزاده – استادیار گروه گیاه- پزشگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عباس شریفی تهرانی – استادیار گروه گیاه- پزشگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

ریزوسفر محل زندگی طیف متنوعی از باکتریهاست که ممکن است برای رشد گیاه مضر، مفید و یا بی تأثیر باشند. باکتریهای مفید این منطقه که به باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه یا PGPR موسوم هستند، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کردهاند. این باکتریها میتوانند با استفاده از یک و یا چند مکانیسم خاص موجب افزایش رشد گیاه شوند. ویژگیهایی مانند توان تولید سیدروفور و یا تولید هورمونهای گیاهی مانند اکسین از مهمترین صفاتی هستند که معمولاً محققین در انتخاب باکتریها در نظر میگیرند. سودوموناسهای فلورسنت از مهمترین باکتریهای محرک رشد گیاه در ریزوسفر گیاهان مختلف زراعی هستند. در این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات مفید و محرک رشد تعدادی از این باکتریها، تأثیر آنها بر روی رشد گیاه لوبیا در شرایط استریل، ۳۲ جدایه مختلف از گونههای سودوموناس فلورسنت مورد استفاده قرار گرفت. این گونه ها از ریزوسفر گیاهان مختلفی جمع آوری، جداسازی و شناسایی شده و در کلکسیون باکتریهای آنتاگونیست گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران نگهداری میشوند. متوسط میزان تولید ۳/۰۱ میلی گرم در لیتر است. متوسط میزان تولید اکسین ۳/۰۱ میلی گرم در لیتر بود. از میان جدایه های مورد آزمایش، جدایه UTPF76 با هاله ای به قطر ۲۶ میلی متر بیشترین تولید سیدروفور را داشت. و جدایههای UTPF92 و UTPF75 بیشترین تأثیر را در افزایش طول ریشه داشتند. اما در ارتباط با وزن خشک ساقه باید گفت که جدایه های UTPF92 و UTPF75 بیشترین اثر را داشتند و تفاوت آنها با گیاه شاهد معنی دار بوده است.و نیز در مورد وزن خشک ریشه دیده شد که جدایه های UTPF92 و UTPF82 بیشترین اثر را داشتند.