مقاله نقش اوپیوئیدهای درون زا بر درک درد در موش های سوری نر و مراحل سیکل جنسی ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۵۲۲ تا ۵۲۷ منتشر شده است.
نام: نقش اوپیوئیدهای درون زا بر درک درد در موش های سوری نر و مراحل سیکل جنسی ماده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تست صفحه داغ
مقاله درد
مقاله سیستم اوپیوئیدی
مقاله سیکل استروس
مقاله موش سوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کسمتی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هورمون های جنسی می توانند درک درد را در جنس نر و ماده تغییر دهند. در رابطه با نحوه عمل هورمون های جنسی نر و ماده بر درک درد اطلاعات کافی وجود ندارد. هدف این مطالعه بررسی میزان تاثیر اوپیوئیدهای درون زا بر درک درد در موش های سوری نر و مراحل مختلف سیکل جنسی ماده (پرواستروس، استروس، مت استروس و دی استروس) می باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه پژوهشی حاضر از موش سوری نر و ماده بالغ (در مراحل محتلف سیکل جنسی) با وزن ۳±۳۰ گرم در گروه های کنترل، شاهد تزریق و دریافت کننده نالوکسان (۳ میلی گرم/کیلو گرم، داخل صفاقی) استفاده شد. در همه گروه ها زمان پاسخ دهی به محرک دردناک با تست صفحه داغ ارزیابی شد.
نتایج: زمان بی دردی در فاز دی استروس گروه های کنترل و شاهد تزریق موش های ماده بیشترین مقدار بوده و با فاز استروس (P<0.05) و نرها (P<0.001) اختلاف داشت. نالوکسان باعث کاهش معنی دار زمان بی دردی هم در نرها (P<0.001) و هم در فازهای پرواستروس، استروس، مت استروس و دی استروس ماده ها به ترتیب (P<0.001, P<0.001, P<0.05, P<0.001) گردید. هم چنین، نالوکسان موجب تفاوت در زمان بی دردی موش های نر نسبت به ماده ها در فاز پرو استروس و دی استروس (P<0.05) شد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد بخشی از اثرات هورمون های جنسی موش های نر و ماده در مکانیسم درک درد توسط اوپیوئیدهای درون زا واسطه گری شود.