سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مونا خانی – دانشجو کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، با
فریدالدین محمدیان – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی،موسسه آموزش عالی رودکی

چکیده:

در این بررسی به شناسایی انواع امینو اسید و اشکال مختلف و نشفآ آن هفا در سفلامتی انسفان پردایتفه مفی شفودهمچنین به بررسی تغییرات مجموع امینواسیدهای ضروری در فیله منجمد کپور معمفولی بفا بسفته بنفدی معمفولی در فریزر ۱۱ درجه سانتی گراد پردایته شد. نتایج بیانگر تغییرات معنادار در سفح ۵۹ درصفد بفود . همچنفین در ایفن – محالعه فیله کپور معمولی منجمد و بسته بندی شده در یلا با نایلون پلی ونیل دی ان کلراید مورد ازمون قرار گرفت و نتایج بیانگر تغییرات معنادار در فیله وکیوم بود بنابراین در مشایسه دو نمونه نتیجه گیری شد که بسته بندی وکیوم تفاییر معناداری در برابر تغییرات امینواسیدها ندارد.