سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیلوفر متولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

ویژگی ها، ساختارها و به هم پیوسته امنیتی در منطقه خلیج فارس، باعث شک لگیری شبکه ای از روابط امنیتی میان کشورهای این منطقه گردیده است. بر این اساس، امنیت این کشورها را نمی توان جدا از یکدیگر تصور نمود به گونه ای که هر گونه تغییر و تحول در وضعیت یکی از کشورها باعث م یگردد موقعیت سایر کشورها نیز تحت تاثیر قرار گیرد. این مسئله به نوبه خود موجب تشکیل یک مجموعه یا زیر مجموعه امنیتی منطق های در این منطقه می گردد. از سوی دیگر این امر، منجر به ایجاد وابستگی متقابل امنیتی میان اعضای این مجموعه گردیده است. بدین ترتیب و درصورت پذیرش مسئله فوق، باید پذیرفت که مقابله با تهدیدات و چالش ها در سطح منطقه نیز نخست باید با حضور همه اعضای این مجموعه صورت پذیرد و در مرحله بعد حل این چالش ها تنها با یک اقدام دسته جمعی از سوی تمامی اعضای مجموعه و در قالب مدیریت امنیتی دسته جمعی امکا نپذیر خواهد بود. امروزه وضیعت ناپایدار منطقه ایی در سطح منطقه خلیج فارس باعث ایجاد وضیعت منفی حضور گردشگر بر اساس آمار بی ناللمللی در سطح منطقه در سه سال اخیر شده است. بر این اساس هدف اصلی این مقاله در وهله نخست آشنایی با منطقه و چگونگی نقش خلیج فارس به عنوان یک مجموعه امنیتی و درگام بعدی شناسایی جاذبه هایی که باعث توسعه گردشگری در منطقه شده اند پرداخته می شود.