مقاله نقش امنیت اجتماعی در کاهش میزان انحرافات در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: نقش امنیت اجتماعی در کاهش میزان انحرافات در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شوش
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میزان رضایت اجتماعی
مقاله میزان انسجام و همبستگی اجتماعی
مقاله نیازهای امنیتی
مقاله احساس امنیت
مقاله اعتماد بنیادین
مقاله بحران هویت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقیب السادات سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی دهاقانی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: فروغیان پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی در این مقاله بررسی نقش امنیت اجتماعی در کاهش میزان انحرافات در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شوش می باشد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۰۴ نفر با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین میزان انحرافات اخلاقی و اجتماعی با متغیرهای میزان رضایت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد بنیادین رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین متغیرهای بحران هویت اجتماعی، میزان انسجام و همبستگی اجتماعی و نیازهای امنیتی با متغیر وابسته همبستگی منفی داشته اند. بین متغیرهای ناکافی بودن ابزارهای تامین امنیت با میزان انحرافات اخلاقی و اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. میانگین میزان انحرافات اخلاقی و اجتماعی بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی متفاوت از همدیگر بوده است. تحلیل رگرسیون نشانگر آن است که متغیرهای مستقل ۲۳٫۹ درصد از تغییرات میزان انحرافات اخلاقی و اجتماعی را تبیین نموده و بیشترین تاثیر را به ترتیب متغیرهای میزان رضایت اجتماعی، میزان انسجام و همبستگی اجتماعی و نیازهای امنیتی داشته اند.