سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ویدا مهین پو – کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
رضا فرخی نژاد – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
امیر چراغی – کارشناس ارشد حشره شناسی کشاورزی
زینب بهمنی – کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

چکیده:

گیاهان دارای یک زندگی سازگارهستند به جای توانایی حرکت سیستم های دفاعی خاصی را برای تحمل استرسهای گوناگون دارا می باشند برای مثال میتوانند سنتز ترکیبات ضدمیکربی به نام الیسیتورElicitor( را هنگام هجوم بیمارگرها اغاز کنند این ترکیبات دارای منشا زیستی و غیرزیستی می باشند و میتوانند توسط سلولهای گیاه یا بیمارگر تولید شوند سیستم های دفاعی گیاهان شباهت عمده ای را با سیستم ایمنی ذاتی درحیوانات درتشخیص الگوهای مولکولی وابسته به بیمارگرها PAMPS و نیز مولکولهای دخیل درادراک آنها می باشند همچنین مجهزبه سیستم شناسایی اختصاصی تری برای نژادهای بیمارگرند که تا حدی قابل مقایسه با یسستم ایمنی اکتسابی پستانداران است علاوه برآن سیستمی درآنها شناسایی شده است که درآن گیاهان میتوانند اطلاعات موجود درمکان الودگی را به سایرقسمت های دورازالودگی نیز منتقل نمایند.