مقاله نقش الگوی پیوند از دور جو بالای دریای شمال – مازندران در تغییرات زمانی بارش سواحل جنوبی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۲۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: نقش الگوی پیوند از دور جو بالای دریای شمال – مازندران در تغییرات زمانی بارش سواحل جنوبی دریای خزر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش
مقاله الگوی پیوند از دور دریای شمال – خزر
مقاله تحلیل همبستگی
مقاله سواحل جنوبی دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قویدل رحیمی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی زرنه داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر ارتباط بین الگوی پیوند از دور دریای شمال – خزر با نوسانات بارش سواحل جنوبی دریای خزر در یک دوره بلند مدت ۵۵ ساله مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های بارش ماهانه ۵ ایستگاه سینوپتیک حاشیه جنوبی خزر، داده های الگوی پیوند از دور دریای شمال – خزر و همچنین داده های بازکاوی شده ارتفاع ژئوپتانسیل می باشد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون به عنوان روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش نشانگر وجود رابطه معنی دار و مستقیم بین بارش های ایستگاه های منتخب با الگوی پیوند از دور دریای شمال – خزر است که این امر حاکی از افزایش بارش در فاز مثبت الگوی پیوند از دور دریای شمال – خزر و کاهش بارش در فاز منفی می باشد. از نظر زمانی، ضرایب همبستگی مورد محاسبه نشان از ارتباط بیشتر و معنی دار تری بین بارش ایستگاه ها و الگوی پیوندازدور دریای شمال – خزر در ماه های سپتامبر تا آوریل است. بیشترین میزان همبستگی ماهانه در بین ایستگاه ها با ۰٫۵۵۵ در ماه دسامبر مورد محاسبه قرار گرفت. تحلیل ضرایب همبستگی فصلی نیز نشان از تاثیرپذیری بیشتر بارش های فصول پاییز و زمستان به ترتیب ضرایب همبستگی معنی دار ۰٫۳۹۶ و ۰٫۳۹۲ دارد. ایستگاه گرگان به عنوان شرقی ترین ایستگاه سواحل جنوبی دریای خزر، کمترین میزان همبستگی با الگوی پیوند از دور دریای شمال – خزر را از خود نشان داد و بارش آن غیر از ماه فوریه در هیچ یک از ماه های سال و فصول چهارگانه رابطه معنی داری با الگوی پیوند از دور دریای شمال – خزر نشان نداد که احتمالا این امر به دلیل دوری گرگان از مرکز عمل دریای خزر می باشد. تحلیل آرایش الگوهای جوی تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال در فازهای منفی و مثبت نشان می دهد که در فاز مثبت اسقرارناوه ای عمیق بر روی دریای مدیترانه و قرارگیری کرانه های جنوبی خزر در شرق ناوه وضعیت سیکلونی فراهم می آورد که باعث انتقال رطوبت دریاهای شمال، مدیترانه. دریای سیاه و اقیانوس اطلس به سمت ایران می شود، اما در فاز منفی قرارگیری منطقه مورد مطالعه در زیر محور پشته منجر به ایجاد جوی پایدار با وزش ضعیف مداری شده و به این علت با وزش هوای گرم و خشک آفریقا بارش کل ایران کم می شود.