مقاله نقش الگوی تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت هنری و تفاوت آن در دختران و پسران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: نقش الگوی تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت هنری و تفاوت آن در دختران و پسران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی های وانمودی
مقاله شعر
مقاله خلاقیت
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیوشا بهشته
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدامن آذر
جناب آقای / سرکار خانم: اویسی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: الگوی تدریس بدیعه پردازی، روشی است که یادگیرندگان را برمی انگیزد تا ایده ها یا افکاری نو و خلاق را بپرورانند و ارائه کنند. این روش به فرد فرصت ابتکار می دهد تا امکانات مورد نیاز برای ابراز خویشتن را بررسی کند و در رویارویی با مسائل از راه حل های نوین بهره گیرد.
هدف: بررسی تاثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس هنر.
روش: تعداد ۶۰ دانش آموز (۳۰ دختر و ۳۰ پسر) پایه چهارم ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در دو جنس پسر و دختر است که به صورت نمونه گیری در دسترس برای گروه آزمایشی و نمونه گیری تصادفی برای گروه کنترل صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات از فرم ب آزمون خلاقیت تورنس استفاده شد. داده های این پژوهش با تحلیل کوواریانس و آزمون تی مستقل تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که الگوی تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی در درس هنر دانش آموزان دختر و پسر تاثیر دارد. همچنین الگوی تدریس بدیعه پردازی بر مولفه های خلاقیت تورنس شامل سیالی، انعطاف، ابتکار و بسط دانش آموزان پسر و دختر نسبت به هم تفاوت معنی داری ایجاد نمی کند. به بیانی دیگر، اگر چه میزان خلاقیت دانش آموزان دختر در درس هنر بیشتر از دانش آموزان پسر است، اما این افزایش در هر دو جنس تقریبا به یک اندازه است.
بحث و نتیجه گیری: روش بدیعه پردازی در پرورش خلاقیت هنری مناسب است ولی در دو جنس تاثیر یکسانی دارد.