سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود فروزان نیا – کارشناس ارشد اطلاعات
یدالله دهقان – کارشناس ارشد روابط بین الملل ومدرس دانشگاه
علی اکبر یاقوتی – کارشناس علوم سیاسی

چکیده:

این پژوهش باعنوان نقش اقوام وطوایف در استان سیستان وبلوچستان به دنبال یافتن این موضوع می باشد که چگونه اقوام وطوایف متعدد موجود در سطح استان می توانند باعث افزایش ویا کاهش سطح امنیت در استان بشوند و مهمترین مولفه های تاثیر گذار در این زمینه چیست؟دراین تحقیق ضمن بیان ساختار قومی وقبیله در استان سیستان وبلوچستان به مهمترین عوامل شکل دهنده ناسیونالیسم,چگونگی پراکندگی اقوام وطوایف در سطح استان ,نقش مولوی های اهل سنت در برقراری امنیت در بین طوایف وبه تبع آن کل استان وهمچنین تاثیر طوایف بر ایجاد وپایداری امنیت در استان پرداخته شده است.آنچه که به عنوان موضوع اصلی در این تحقیق بیان می شود این است که رابطه امنیت اجتماعی در استان سیستان وبلوچستان با اقوام وطوایف گوناگون موجود در آن چیست؟ البته فرض این تحقیق و پژوهش برآن است که اقوام وطوایف استان به دلیل تعدد وپراکندگی در تمام سطح استان و دراختیار داشتن کامل بافت اجتماعی وفرهنگی استان تقریبا نقش اساسی وبی بدیلی در ایجاد امنیت در منطقه رادارند والبته همجواری استان سیستان وبلوچستان با کشور های افغانستان وپاکستان که دارای نظام اجتماعی قومی وقبیله ای می باشند،شرایط اجتماعی و فرهنگی وجغرافیایی واقتصادی خاص استان ,دخالت مستمر کشور های فرامنطقه ای درمنطقه ,وجود دو مذهب شیعه وسنی در استان و….از جمله مهمترین عوامل تحریک کننده اقوام وطوایف استان که نقش بالایی درایجاد امنیت دارند می باشد. لذاباعنایت به موارد فوق وعلم به منسجم بودن ساختار های قومی وقبیله ای دراین استان می توان با بررسی دقیق مواضع،تفکرات،آداب ورسوم،شیوه های زندگی وراههای تامین مخارج ومایحتاج زندگی اقوام وطوایف استان راهکارهای موثردرایجاد امنیت درسطح منطقه راکه تحت تاثیر شدید نظام طایفه ای در این استان می باشد. را کشف وضمن اجرایی نمودن آنها باعث فاصله گرفتن از نقاط تعارض ونزدیکی بیش از پیش اقوام وطوایف به یکدیگروهمچنین گرایش به سمت نظام اجتماعی ومدنی جامعه ودر نتیجه ارتقاء سطح امنیت در استان شد.