سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرکزآران وبیدگل.
امیرحسین حلبیان – استادیاردانشگاه پیام نورایران،تهران.
سمیرا علیقلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرکزآران وبیدگل.

چکیده:

با توجه به روند افزایش جمعیت در جهان و تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر، تامین مواد غذایی مورد نیاز انسانها و سازگاری با شرایط اقلیمی اهمیت زیادی دارد. شرایط جوی از مهمترین متغیر های تاثیر گذ ار در تولید محصولات کشاورزی میباشد باآگاهی یافتن از شرایط جوی و پتانسیل های اقلیمی کشاورزی مناطق، می توان از منابع با راندمان بالاتری استفاده نمود طبقه بندی پاپاداکیس توانایی باتیی در شناسایی پتانسیل ها دارد. هدف این م اله برسی تاثیر تغییرات اقلیمی و بومی برمحصولات استراتژیک شهرستان روانسر است در این تح قیق، داده ها ی ۱۸ ساله ۱۹۸۷-۲۰۰۵ اقلیمی ایستگاه هواشناسی شهرستان روانسر بصورت ماهانه و ساتنه از سازمان هواشناسی کشور دریافت،وپسازاستخراج دادهها درجه صحت و همگنی داده ها با آزمون آماری Runtest بررسی شده است.