سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد خیری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
معصومه ترکمان احمدی – باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

ارتقای بازارسرمایه درتامین مالی فعالیت های مولد اقتصادی با تکیه برمقوله افزایش سرمایه درسال تولید ملی و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی میتواند موضوعی جالب و درعین حال جدید تلقی شود لذا دراین تحقیق برآن شدیم با انتخاب نمونه ای ازجامعه شرکت های بورسی که درفاصله زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ تاثیر چشمگیری را برارزش معاملات بورسی داشته اند و ازسویی با مقوله افزایش سرمایه نیز روبرو بوده اند اثرپدیده مهم افزایش سرمایه را برمیزان تولید ملی بسنجیم بعدازبررسی های فراوان شرکت های فولادی و سنگ آهنی که درمجموع ۱۹۵۳۴۳ میلیارد ریال ازارزش ۱۱۸۹۵۳۸ میلیاردریالی کل بازار سرمایه درحدود ۱۶درصد را به خود اختصاص داده اند درنظر گرفته شدند شایان ذکر است که شرکت های انتخاب شده حدود ۹۵درصد فولاد و سنگ آهن کشور را تولید می کنند