مقاله نقش اعتماد به رسانه های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: نقش اعتماد به رسانه های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرگذاری
مقاله اعتماد
مقاله رسانه ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کشکر سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر در پی دستیابی به رسانه برتر از دید جامعه با توجه به میزان تاثیرگذاری و سطح اعتماد جامعه به رسانه ها می باشد. همچنین بررسی رابطه بین متغیر تاثیرگذاری و اعتماد جامعه به رسانه های ورزشی مورد توجه این تحقیق است. علاوه بر مطالب فوق، بررسی مولفه های متغیر تاثیرگذاری و اعتماد که با توجه به نظریات اجتماعی مختلف در حوزه ارتباطات تعیین شده اند از دیگر اهداف این تحقیق است. جامعه مورد نظر این تحقیق شامل دختران ورزشکار دانشجوی دانشگاههای تهران است که در المپیاد ورزشی دانشجویان کشور حضور داشتند. جامعه نمونه تحقیق با استفاده از جدول کرجسای و مورگان ۱۶۹ نفر تعیین گردید که بطور تصادفی از بین رشته های مختلف ورزشی انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا به شکل پیمایشی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که علی رغم وجود اعتماد عمومی نسبت به رسانه های مختلف، اما تلویزیون به عنوان مورد اعتمادترین رسانه انتخاب گردید و این نتیجه در مولفه های متغیر اعتماد نیز بطور یکسان وجود داشت و همچنین از نظر میزان تاثیرگذاری و همچنین مولفه های آن نیز تلویزیون در الویت اول قرار داشت و در هر دو متغیر موبایل در پایین ترین سطح اهمیت بود. بین متغیر اعتماد و تاثیرگذاری همبستگی مستقیم وجود داشت که مبین این نکته است که با افزایش اعتماد میزان تاثیرگذاری رسانه افزایش می یابد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که برنامه نود محبوبترین برنامه ورزشی در بین دختران ورزشکار است.