مقاله نقش اعتقادت معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از اختلالات روانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۶۲ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: نقش اعتقادت معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از اختلالات روانی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله اعتقادت معنوی
مقاله فرایض اسلامی
مقاله اختلالات روانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بسیاری از دانشمندان معاصر غربی بر این باورند که، یکی از اساسی ترین نیازهای انسان معاصر، نیاز به دین و ارزش های معنوی است. زیرا ایمان به خدا نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد که او را در تحمل سختی ها کمک می کند و نگرانی و اضطراب را دور می سازد و قرائت دعا می تواند به عنوان یک نوع درمان تسکینی، محرکی برای ایجاد پاسخ های فیزیولوژیک و سایکولوژیک در بیمار باشد. بنابراین، هدف اساسی این مطالعه، بررسی نقش اعتقادات معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی، پشگیری و کاهش اختلالات روانی بود.
روش بررسی: برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا و مطالعه کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شد. در این پژوهش سعی شد بر اساس آموزه های اسلامی، مفاهیم و مضامین مرتبط با سلامت روان و اختلالات روانی مورد شناسایی، توصیف و تحلیل قرار گیرد.
یافته ها: نتایج تحلیلی پژوهش های متعدد انجام شده، بیانگر آن بود که بین افسردگی و اعتقادات مذهبی در سطح P<0.05 ارتباط معنادار وجود داشت و همچنین بین میزان باورهای دینی و اسلامی و میزان همسرآزاری افراد، رابطه معکوس برقرار است.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج تحقیقات بیانگر آن است که، بین اعتقادات دینی و سلامت روانی رابطه معناداری وجود دارد و افرادی که دارای اعتقادات قوی تری هستند، از آرامش روانی بیشتری برخوردارند و همچنین پایبندی به فرایض اسلامی، نقش پیشگیری کننده و کاهش دهنده در بسیاری از اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی، انحرافات جنسی، خودکشی، همسرآزاری دارد.