سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی پورافضل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
احمدرضا عمانی – استادیار گروه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شو
سعید محمدزاده – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

کمبود سرمایه در بخش کشاورزی که ناشی از پایین بودن سطح درآمد و در نتیجه ناچیز بودن میزان پس انداز خانوارها می باشد یکی از مشکلات توسعه بخش کشاورزی است. این وضعیت علاوه بر اینکه امکان افزایش ظرفیت بخش های تولیدی و بکارگیری فن آوری هاینوین را در فرآیند تولید در این مناطق با محدودیت مواجه ساخته است، موجب بروز مشکلات اجتماعی چون مهاجرت روستاییان به شهرها، بیکاری پنهان و آشکار و کاهش سطح زندگی خانوارها شده است. از این رو انتظار می رود که تسهیلات اعتباری مؤسسات رسمی، وسیله مناسبی برای روند انتقال و تسریع در امر توسعه کشاورزی باشد. به ویژه با توجه به نقشی که سرمایه در ترکیب عواملتولید در فرآیند تولید دارد، می تواند باعث افزایش کارایی نهاده در امر کشاورزی گردد و به عنوان عامل اساسی در مدرنیزه کردن وتطابق با فن آوری نوین مورد استفاده قرار گیرد. کارشناسان بر اعتبارات کشاورزی و ارایه خدمات حمایتی مناسب به کشاورزان به عنوان عوامل تقویت کننده جریان توسعه کشاورزی، تأکید می کنند. اعتبارات موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید، رفع کمبودهای هزینه ایکشاورزان برای پذیرش و بکارگیری فن آوری های نوین، بهبود وضعیت تولیدی و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم می آورد. در کشور ماعلی رغم تأمین اعتبار از سوی دولت برای پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی، به دلیل موانع موجود، دسترسی کشاورزان به اعتبارات بانکی محدود بوده و کشاورزان خرده پا اغلب از این تسهیلات کم بهره اند. در نتیجه برای افزایش جذب اعتبارات بانکی به بخش کشاورزی، باید راهکارهایی را جستجو نمود تا دسترسی کشاورزان به اعتبارات افزایش یابد