سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه بهرامی – کارشناسی ارشد حسابداری
سامان موسی نژاد – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

موفقیت هرسازمان دررسیدن به اهداف خود به نحوه قابل توجه ای به مدیران آن بستگی دارد اگرمدیران وظایف خود را بنحو احسن انجام دهند سازمان به اهداف خود دست خواهدیافت بنابراین مدیران باید درانجام وظایف خودتصمیم گیری نمایند تصمیم گیری بدون دستیابی به اطلاعات صحیح مربوط و بهنگام کاری است پرمخاطره که دربسیاری از موارد پیامدهای آن از مرزهایسازمانی فراتر می رود و چه بسا آثار سوء اقتصادی و اجتماعی درپی داشته است به همین دلیل برای هر تصمیم گیری به اطلاعات مالی نیازمند است و وظیفه تهیه این اطلاعات برعهده سیستمهای اطلاعاتی حسابداری است و درشرایطی که مدیریت با محدودیت منابع مالی و اقتصادی روبروست استفاده بهینه از این منابع یک وظیفه اساسی است بنابراین درسیستم اقتصادی امروز دنیا تهیه و گزارش اطلاعات درست مالی و سایر اطلاعات اقتصادی به مراکز تصمیم گیری دااری اهمیت بسیاری است حسابداری بعنوان بخشی از نظام اطلاعاتی نقش بارزی رادرتصمیمگیری های مربوط به توسعه اقتصادی ایفا م یکند دراین مقاله به نقش اطلاعات حسابداری درتصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصادی کشور پرداخته می شود.