سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدجواد آروین – هیات علمی پژوهشکده باغبانی ۲- کارشناس ارشد باغبانی
ابومسلم بیدشکی – کارشناس ارشد باغبانی
بتول کرامت – هیات علمی بخش زیست شناسی
کبری مقصودی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خشکی یکی از مشکلات محیطی جدی برای بقا گیاهان در دنیا می باشد. ترکیباتی که قادر به کاهش اثر خسارات ناشی از انواع تنش ها از جمله خشکی باشند از اهمیت خاصی برخوردارند. در این تحقیق اثرات اسید سالیسیلیک (۰ و ۰/۱ و ۰/۵ میلی مولار) و تنش کم آبی (آبیاری معمولی و کاهش ۴۰ % آبیاری)، بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی سیر مطالعه گردید. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش وزن خشک اندام هوایی و کاهش وزن سیرچه گردید. همچنین در شرایط تنش مقدار کلروفیل ،b،a کلروفیل کل و کاروتنوئید کاهش نشان دادند. در حالیکه تیمار گیاهان با اسید سالیسیلیک در هر دو غلظت باعث افزایش معنی دار این پارامترها در مقایسه با گیاهان کنترل گردید. علاوه بر این غلظت ۰/۵ میلی مولار اسید سالیسیلیک باعث افزایش محتوای آنتوسیانین در برگ گیاهان تحت تنش گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تنش خشکی ۵۲ در صد نشت یونی در گیاهان مورد آزمایش را افزایش داد اما اسید سالیسیلیک از طریق افزایش در آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی از جمله آنتوسیانین ها و کاروتنوئیدها نقش مؤثری در کاهش نشت یونی داشت.