مقاله نقش اسید سالیسیلیک در تعدیل اثر کادمیوم روی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی برگ آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: نقش اسید سالیسیلیک در تعدیل اثر کادمیوم روی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی برگ آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان (.Helianthus annuus L)
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله پرولین
مقاله پروتئین
مقاله سمیت کادمیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخانی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری نژاد رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دیلمقانی کمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: چاپارزاده نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آفتابگردان ( (Helianthus annuus L. یکی از گیاهان دانه روغنی مهم است. به منظور بررسی اثر بر هم کنش کادمیوم (به عنوان یک فلز سنگین و عامل تنش زا) و اسید سالیسیلیک (به عنوان یک ماده آنتی اکسیدان و ضد تنش) بر روی برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه آفتابگردان رقم اوروفلور، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه ای در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند انجام شد. بوته های آفتابگردان در مرحله دو برگی در معرض تیمار کادمیوم (غلظت های ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میکرومولار) قرار گرفتند و یک هفته پس از پایان تیمار کادمیوم، گیاهان با اسید سالیسیلیک (۰، ۲۵۰، ۵۰۰ میکرومولار) به صورت افشانه برگی تیمار شدند. قبل از برداشت، مقدار کلروفیل برگ اندازه گیری شد. بعد از برداشت بوته ها، تعداد برگ، وزن تر، مقدار پرولین و پروتئین برگ اندازه گیری شد. تحلیل های آماری نشان داد که افزایش غلظت کادمیوم مقدار کلروفیل (کلروفیل a، b و a+b) تعداد برگ، وزن تر و پروتئین برگ را کاهش داد، در حالی که اسید سالیسیلیک آن ها را افزایش داد. با این حال، بر هم کنش اسید سالیسیلیک و کادمیوم بر روی کلروفیلa ، کلروفیلb ، کلروفیل کل (a+b) و تعداد برگ معنی دار نبود، اما اثر معنی دار بر هم کنش اسید سالیسیلیک و کادمیوم روی وزن تر در سطح احتمال ۵ درصد و مقدار پروتئین برگ در سطح احتمال ۱ درصد مشاهده شد. هم چنین کاربرد کادمیوم مقدار پرولین را در آفتابگردان افزایش داد و اسید سالیسیلیک اثر کادمیوم را کاهش داد. اثر بر هم کنش اسید سالیسیلیک و کادمیوم نیز بر روی آن در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. این مطالعه نشان داد که تیمار با اسید سالیسیلیک، اثرات بازدارندگی و سمیت کادمیوم را روی گیاه آفتابگردان کاهش داده است.