مقاله نقش اسید آبسیزک در ایجاد تحمل به گرما درگیاهچه های ذرت و ارتباط آن با یون کلسیم و سیستم های آنتی اکسیدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: نقش اسید آبسیزک در ایجاد تحمل به گرما درگیاهچه های ذرت و ارتباط آن با یون کلسیم و سیستم های آنتی اکسیدان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله اسید آبسیزیک
مقاله سیستم آنتی اکسیدان
مقاله کلسیم
مقاله تحمل گرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبی فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی احد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این آزمایش نقش ABA و Ca در افزایش مقاومت گیاهچه های ذرت به گرما بررسی شد. هم چنین نقش بازدارنده های جذب Ca مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که تیمار با ABA به طور معنی داری موجب افزایش تحمل به گرما در گیاهچه های ذرت می گردد. تیمار بذرهای ذرت با کلرید کلسیم به دلیل افزایش محتوای کلسیم گیاهچه های ذرت، منجر به افزایش اثر ABA و ایجاد تحمل به گرما در گیاهچه ها می گردد. در مقابل تیمار بذرها با  EGTA به دلیل کاهش محتوای کلسیم گیاهچه های ذرت، منجر به کاهش اثر ABA و عدم تحمل به گرما در گیاهچه ها می گردد. علاوه بر این تیمار با وراپامیل و یون لانتانیوم به دلیل مسدود کردن کانال های غشای پلاسمایی و جلوگیری از ورود کلسیم خارج سلولی به داخل سلول، موجب کاهش اثر ABA و عدم تحمل به گرما در گیاهچه های ذرت می گردد. هم چنین W7 و CPZ به دلیل کاهش مقدار کلسیم سلول موجب کاهش اثر ABA و ایجاد تنش گرمایی در گیاهچه ها می شوند. اندازه گیری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مانند GPX,APX,CAT,SOD و میزان اکسید اسیون چربی ها (از طریق اندازه گیری MDA) نشان می دهد که تنش گرما موجب تنش اکسیداتیو در گیاهچه های ذرت می گردد. تیمار گیاهچه های ذرت با ABA موجب افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مذکور شده و کاهش اکسیداسیون چربی ها در دمای کاشت معمولی (شاهد) و شرایط تنش گرمایی را در پی دارد. هم چنین تیمار با یون Ca+2 از طریق افزایش فعالیت آنزیم های SOD و APX کاهش اکسیداسیون چربی ها منجر به کاهش تنش گرمایی در گیاهچه های تحت تیمار ABA می شود، در حالی که تیمار با EGTA اثری عکس دارد. این نتایج نشان می دهد که نقش ABA در تقلیل تنش گرما از طریق کلسیم صورت می گیرد و نیازمند ورود کلسیم خارج سلولی به داخل سلول از طریق غشاهای پلاسمایی است. آنزیم های سیستم آنتی اکسیدان نیز موجب افزایش اثر ABA و تقلیل تنش گرمایی می گردد.