سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی استراتژی های رابطه ای بکارگرفته شده از سوی بانک روی دو دسته مقاومت کاربردی و روانشناسی مصرف کنندگان در پذیرش موبایل بانک ملی ایران است و به آزمون پنج فرضیه می پردازد. قابل ذکر است که، پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات علی است, و به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل پایی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین اجزای مدل بهره برده است؛ جامعه ی آماری این تحقیق شامل استفاده کنندگان موبایل بانک ملی ایران در شهرستان اراک در سال ۹۰-۸۹ می باشد. برای رسیدن به اهداف تحقیق، تعداد ۲۴۰ پرسشنامه بین ا ستفاده کنندگان موبایل بانک ملی ایران، در شهرستان اراک توزیع گردید که از این مقدار تعداد ۲۰۴ پرسشنامه آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق تمامی فرضیات مورد تأئید قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش گویای این مسئله است که استراتژی های رابطه ای بکارگرفته شده از سوی بانک ملی ایران در کاهش موانع روانشناسی و کاربردی مؤثر بوده که در این میان بیشترین تأثیر را در کاهش مانع وجهه و سنت داشته است.