مقاله نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تامین مسکن گرو های کم درآمد شهری (مورد مطالعه: ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تامین مسکن گرو های کم درآمد شهری (مورد مطالعه: ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی
مقاله مسکن
مقاله گروه های کم درآمد شهری
مقاله CDS
مقاله صفرآباد
مقاله بی سیم
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدزاده روشتی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مفرد سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد شهری از مهم‌ترین مسایل و چالش‌های پیش روی کشورهای جهان برای دست‌یابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود. مهم‌ترین روش برای رسیدن به هدف تامین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری، بهم پیوستن فعالیت‌ها بین بخش‌های عمومی و خصوصی در جامعه می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش CDS در سطح ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان می‌باشد؛ تا بتواند زمینه مناسبی برای تحرک بخشی به مسکن گروه های کم درآمد و برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه شهری در سطح استان و منطقه را ارائه کند. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و از مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایش میدانی، در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است لذا بعد از مطالعه مبانی تئوریکی با استفاده روش‌های میدانی داده‌های مورد نظر گردآوری شده و در نهایت با استفاده از نرم افزار Spss وMatlab  به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. جامعه آماری در این تحقیق ۱۴۴۴۱ واحد مسکونی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه ۱۲۰ پرسشنامه محاسبه شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که در مولفه های اصلی ارائه وام های مسکن با بهره کم، در ایجاد انگیزه برای مقاوم سازی مساکن نقش تعیین کننده دارد که ۳٫۷۵۱% و همچنین مولفه دوم که بیانگر بهبود وضعیت اقتصادی مردم و افزایش درآمد آنان بوده ۳٫۶۱۴% و مولفه سوم یعنی نوع مصالح به کار رفته در ساختمان  2.263% مقادیر ویژه مشاهدات را توجیه و تبیین می نمایند. همچنین در تحلیل عاملی شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر را در مسکن گروه های کم درآمد شهری دارا می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد: گروه‌های کم درآمد در مقایسه با سایر گروه های بالاتر، بهره مندی کمتری از منافع برنامه های توسعه شهری دارند.