سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عرفان توجه – گروه انرژی و محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکد ههای فنی، د
محمد سلیمانزاده خیاط – مهندس پروژه، بخش مدیریت پروژه، شرکت مهندسان مشاور تهران رایمند، خیا
امید توکلی –

چکیده:

ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA) و همچنین استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطیEMS) به سازمان ها در جهت شناسایی، ارزیابی و مدیریت اثرات زیست محیطی در اجرای طرح های عمرانی/صنعتی کمک نموده و در افزایش عملکرد کلی زیست محیطی تاثیر به سزایی ایفا می کنند. در جهت اطمینان از استفاده موثر و کارا از این دو ابزار زیست محیطی مهم ضروری است که ضمن هماهمنگی و ارتباط مستمر آنها و شناخت نقاط ارتباطی انها با یکدیگر بتوان آنها را در بهره برداری و یا توسعه شرایط مختلف عملیاتی بصورت تلفیقی و همزمان مورد بررسی و استفاده قرار داد. بهرهگیری توامان از این دو ابزار موجب کاهش هرچه بیشتر جنبههای بارز زیستمحیطی و بهینهسازی سیستم مدیریت زیستمحیطی میشود و به این سیستم در تحقق اهدافش یاری میرساند. در این تحقیق انطباقهای موجود و پیوندهای ممکن میان ارزیابی اثرات زیست محیطی با مراحل استقرار سیستم مدیریت محیطزیستی بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ بررسی شده است.